แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547(ฉ.2)พ.ศ. 2551(ฉ.3)

แนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉ.2)พ.ศ. 2551(ฉ.3)

พ.ศ. 2553
…………………………………


1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ยกเลิกพระราชบัญญัติใด
ก. พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488
ข. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523
ค. พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. 2523
ง. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523


2. คำว่า วิชาชีพ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ครู ข. ผู้บริหาร
ค. บุคลากรทางการศึกษา ง. ถูกทุกข้อ


3. กรรมการผู้แทนข้าราชการครูในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนมาแล้วจำนวนกี่ปี
ก. ไม่น้อยกกว่า 5 ปี ข. ไม่น้อยกกว่า 10 ปี
ค. ไม่น้อยกกว่า 15 ปี ง. ไม่น้อยกกว่า 20 ปี


4. คุณสมบัติข้อใดที่กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีเหมือนกันทุกคน
ก. ใบประกอบวิชาชีพ ข. ประสบการณ์การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 ปี
ค. มีความเหมาะสม ง. มีความซื่อสัตย์


5. ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 3 ประเภท ข. 4 ประเภท
ค. 5 ประเภท ง. 6 ประเภท


6.ตำแหน่งผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาใดไม่ถูกต้อง
ก. ผู้สอน ข. คณาจารย์
ค. อาจารย์ ง. ศาสตราจารย์


7. ตำแหน่งวิทยฐานะข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ข. วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ค. วิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
ง. วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ8. ข้อใดไม่ใช่ตำแหน่งทางวิชาการ
ก. อาจารย์ ข. คณาจารย์
ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ง. รองศาสตราจารย์


9. ตำแหน่งตามมาตรา ม.38ก(1) ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 คือตำแหน่งในข้อใด
ก. ครูผู้ช่วย ข. ครู
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


10. ข้อใดคือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ก. ครูผู้ช่วย ข. ผู้บริหารสถานศึกษา
ค. รองอธิการบดี ง. ศึกษานิเทศก์


11. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ข. ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ค. ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ง. พ้นจากราชการตามกฎหมาย


12. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์จะลาออกจากราชการต้องยื่นหนังสือต่อใคร
ก. ผู้อำนวยการโรงเรียน ข. ผู้บังคับบัญชา
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ง. ผู้มีอำนาจตาม ม. 53


13. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. คุณสมบัติตาม ม.30 ข. คุณสมบัติตาม ม.42
ค. คุณสมบัติตาม ม.45 ง. คุณสมบัติตาม ม.50


14.วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ข้อ
ก. 12 ข้อ ข. 13 ข้อ

ค. 14 ข้อ ง. 15 ข้อ


15. อนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. ได้มาโดยวิธีใด
ก. การเลือกตั้ง ข. การคัดเลือก
ค. การสรรหา ง. ก.ค.ศ. กำหนด


16. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ก. พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ข. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา
ค. พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. จัดทำทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขนพื้นที่การศึกษา

17. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ก. ทักษิณ ชิณวัตร ข. วิษณุ เครืองาม
ค. ชวน หลีกภัย ง. สุรยุทธ จุลานนท์


18. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจจะดำเนินการตามข้อใด
ก. ร้องเรียนต่อ อ.ก.ค.ศ. ข. ร้องทุกข์ ต่อ อ.ก.ค.ศ.
ค. อุทธรณ์ ต่อ อ.ก.ค.ศ. ง. ถูกทุกข้อ


19. ใครเป็นผู้เสนอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินเดือน เงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีค่าครองชีพมีการเปลี่ยนไป
ก. คณะรัฐมนตรี ข. กระทรวงศึกษาธิการ
ค. รัฐมนตรี ง. กคศ.


20. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยจะได้รับเงินเดือนตามข้อใด
ก. 7260 บาท ข. 7610 บาท
ค. 7960 บาท ง. ผิดทุกข้อ


21. ข้อใดบ้างต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
. ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน - . ผอ.สพท.
. เลขาธิการ กพฐ. . ข้อ ก และ ข


22. บุคคลต่อไปนี้ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
. อาจารย์มหาวิทยาลัย . วิทยากรพิเศษสอนเป็นครั้งคราว
. ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย . ถูกทุกข้อ


23. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
. 24 ธันวาคม 2547 . 23 ธันวาคม 2547
. 25 ธันวาคม 2547 . 30 ธันวาคม 254724. คณะกรรมการ "ก.ค.ศ." ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีคณะกรรมการกี่คน
. 15 คน . 17 คน
. 19 คน . 21 คน25. ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งหมดกี่เขต
. 295 เขต . 175 เขต
. 76 เขต . 325 เขต


26. ผู้ที่ขอรับใบประกอบวิชาชีพ จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดบ้าง ตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่โดนเคยลงโทษทางวินัย
3. ผ่านการสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
. 1,4,3 . 2,3,4
. 2,1,4 . ถูกทุกข้อ


27. สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท
. 1 ประเภท . 2 ประเภท

. 3 ประเภท . 4 ประเภท


28. หน้าที่หลักคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคือข้อใด ตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

. จัดสวัสดิการให้ครู . พัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเป็นเลิศ
. กำกับ ดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพครู . ข้อ ข และ ค


29. คณะกรรมการคุรุสภา มีทั้งหมดกี่คน
. 38 คน - . 39 คน
. 40 คน . 41 คน


30. ข้อใดไม่มีฐานะเป็นกรม ในกระทรวงศึกษาธิการ
. สนง.สพฐ. . สนง.รัฐมนตรี
. สนง.สภาการศึกษา . สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


31. คณะกรรมการชุดใด ในกระทรวงศึกษาธิการที่มีหน้าที่เห็นชอบกฎหมายในกระทรวง
. คณะกรรมการกระทรวง . สภาการศึกษา
. คณะกรรมการ สพฐ. . คณะกรรมการอุดมศึกษา


32. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือใคร
. ผู้ทรงคุณวุฒิ . คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือก
. ประธาน อบต. ผู้บริหารสถนศึกษา


33. "อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา" หมายถึง
. อนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
. อนุกรรมการครูและบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา
. อนุกรรมการครูเขตพื้นที่การศึกษา
. อนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา34. เด็กตามการศึกษาภาคบังคับ หมายถึง เด็กที่มีอายุเท่าไร
. ย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงย่างเข้าปีที่สิบหก . ย่างเข้าปีที่แปดถึงปีที่สิบหก
. ย่างเข้าปีที่แปดถึงปีที่สิบห้า . ย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงปีที่สิบห้า


35. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
. ผอ.สพท.สั่งบรรจุครูผู้ช่วย . อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการสอบ
. บรรจุข้าราชการครูเริ่มต้น ตำแหน่งครู . ผอ.สถานศึกษาไม่มีอำนาจสั่งบรรจุครู


36. ผู้พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา คือข้อใด
. คณะกรรมการสถานศึกษา . ผู้บริหารสถานศึกษา
. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา . ผอ.สพท.


37. ผู้ให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ
. คณะกรรมการสถานศึกษา . คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา . ผอ.สพท.


38. มาตรา ๒๙ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้เป็นไปตามหลักการข้อใด
. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
. ยึดระบบคุณธรรม
. ความเสมอภาคระหว่างบุคคล คุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
. ถูกทุกข้อ


39. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
. กำกับดูแลการบริหารงานบุคคล . เสนอความต้องการอัตรากำลังข้าราชการครู
. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน . เสนอความดีความชอบต่อ ผอ.สถานศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น